چهارشنبه 7 آبان 1393
آدرس : تهران میدان پاستور خیابان پاستور خیابان 12 فروردین ساختمان کوثر
معاونت هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رییس جمهور

حوزه معاونت :
تلفن :  64458327 و 64458328
نمابر : 66966276
صندوق الکترونیکی :
info@safarostani.ir

اداره کل هماهنگی :
تلفن :  64458363 و 64458303
نمابر : 66966271

اداره کل پیگیری :
تلفن :  66462543 و 64458322
نمابر : 66966269

دفتر برنامه ریزی و نظارت :
تلفن :  66468767 و 64458323
نمابر : 66966269
صندوق الکترونیکی :
sdi@iripo.ir
شماره پیامک : 986445558334+

اداره کل امور اجرایی سفرهای استانی :
تلفن :  64458327 و 64458328
نمابر : 66966276
صندوق الکترونیکی :
setadsafar@iripo.ir
شماره پیامک : 986445558380+