سه شنبه 6 آبان 1393

 شرح وظایف معاونت هماهنگی و  پیگیری :

1-  پشتیبانی معاون اجرایی رییس جمهور از طریق هماهنگی و برقراری ارتباط با نهادهای سیاسی، صنفی، مدنی، مذهبی ، فرهنگی و سایر دستگاه ها ، سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی و همچنین با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، شوراهای اسلامی، شرکتها و واحدهای تولیدی درباره بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات، درخواستها و پیشنهادات واصله از آنها.

2-  اخذ درخواستها و پیشنهادات استانها و برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات هماهنگی استانها با دستگاههای اجرایی و تنظیم و تدوین توافقات فی‌مابین جهت تصمیم‌سازی در سفرهای استانی رییس جمهور.

3-  برنامه ریزی و برآورد نیاز سالانه رییس جمهور به اعتبارات (ارزی- ریالی) و تسهیلات بانکی در حوزه فعالیت.

4-  اخذ دستور رییس جمهور و ابلاغ به مراجع ذیربط، پیگیری و نظارت بر اجرای دستورات رییس جمهور و تهیه گزارش‌های ویژه نظارتی در زمینه طرحهای ملی کشور با همکاری دستگاهها.

5-  ارزیابی، نظارت و پیگیری اجرای پروژه های مصوب از طریق مکاتبه، جلسات هماهنگی، بازدیدهای نوبه‌ای و میدانی و گزارشگیری از دستگاههای ذی ربط و استانها و ثبت نتایج اقدامات در سامانه پیگیری تصمیمات سفرهای استانی.

6-  بررسی، مطالعه و تحلیل اسناد توسعه و جمع آوری مدارک و اطلاعات مرتبط با وضعیت و شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی و زیربنای و... استانها .

7-  شناسایی و تدارک سازوکار مناسب و بهنگام به منظور شناسایی واحصاء ظرفیت ها،مزیت های نسبی و نیز مشکلات استانها ومناطق همجوار و اطلاع رسانی آن مزیت ها وظرفیت های سرمایه گذاری درجهت توسعه وایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی دراستانها با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط(استانی وملی).

8-  ایجاد زمینه و بستر مناسب به منظور روان سازی، هدایت، تسهیل ، سوق ، تشویق و حمایت راهبردی از سرمایه گذاران داخلی وخارجی در استان ها از طریق دستگاه های مسئو ل ملی واستانی.

9-  برنامه‌ریزی، هماهنگی و تمهید مقدمات لازم برای برگزاری مناسب وهدفمند جلسات تخصصی ، منطقه ای ، استانی وملی وبین المللی توسعه و سرمایه گذاری استانها از طریق تعامل با سایر دستگاه‌ها و واحد های ذیربط و استان ها ..

10-         برقرای ارتباط منظم ومستمر با وزارت خانه ها ، سازمان ها ، موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی  (دولتی وغیر دولتی) و مراکز موثر در امر توسعه و سرمایه گذاری.

11-       ارزیابی و ارائه گزارشات نوبه ای ودوره ایی از روند اجرای برنامه‌های راهبردی و طرحهای توسعه‌ایی وسرمایه‌گذاری‌ در استانها و مناطق.

12-       برنامه ریزی و انجام امور مربوط به دبیرخانه‌های ستاد سفرهای استانی و ستاد توسعه و سرمایه گذاری استانها

13-       هماهنگی و برگزاری جلسات با مسئولین کشوری ، لشکری و استانی و تعامل با دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور اجرایی سفرهای استانی

14-       هماهنگی برای تشکیل کمیته اجرایی ستاد سفرهای استانی و برقراری ارتباط موثر به عنوان ریاست کمیته اجرایی ستاد سفرهای استانی رییس جمهور با عضویت واحدهای مختلف نهاد و سایر دستگاه های مرتبط در سفرهای استانی

15-       گردآوری کلیه اطلاعات وآمار موردنیاز از واحدهای منطقه ای، استانی و ملی و همچنین اطلاعات وآمار موردنیاز از واحدهای بخشی و فرابخشی جهت پشتیبانی اطلاعاتی معاون اجرایی رییس جمهور.

16-       راهبری و مدیریت سیستم‌هاو سامانه‌های رایانه‌ای پیگیری هوشمند تصمیمات استانی، ستاد سفر، برنامه ریزی و نظارت برنامه های سفر، نظارت پروِژه های توسعه ای، پیگیری درخواستهای نمایندگان، نظارت برپروژه های برخوردار از اعتبارات نهاد و سایر سیستمهای مورد نیاز.